fbpx
滲水 漏水 驗樓

第6屆INS Girl 完美蛻變

第6屆INS Girl 落選港姐Seeki直至今日為止已經完成曬INS Theory減肥班, 一齊黎睇佢減咗幾多?

係呢一個月裏面, 雖然Seeki有很多飯局,但都仍然能夠控制自己, 盡量食得清淡, 成功減9.4磅, 聽講Seeki可能會再接再厲, 參加下一屆港姐, 希望佢瘦身成功後能夢想成真啦!